• Sony

 • LiMn Sony 6,75Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 6,75Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3
 • LiMn Sony 9Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 9Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3
 • LiMn Sony 11,25Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 11,25Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3
 • LiMn Sony 13,5Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 13,5Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3
 • LiMn Sony 15,75Ah - 51,8 mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 15,75Ah - 51,8 mit BMS - US18650V3
 • LiMn Sony 18Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 18Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3
 • LiMn Sony 20,25Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 20,25Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3
 • LiMn Sony 22,5Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3

  LiMn Sony 22,5Ah - 51,8V mit BMS - US18650V3